maddeci

1 Sıfat

Materyalist

Para, mal vb. ne çok önem veren kimse