maddecilik

1 İsim

Materyalizm

Para, mal vb. ne çok önem verme