sincabî

1 Sıfat

Kahverengi ile kurşun rengi arasında olan (renk)