varsıl

1 Sıfat

Parası, malı çok olan zengin, yoksul karşıtı