zahirî

1 Sıfat

Görünen, görünürdeki

İçten olmayan yapmacık